خدمات حقوقی

ورشکستگی و تصفیه

مطالبه وجه سفته وتوقیف اموال

مطالبه وجه سایر اسناد تجاری

دعاوی کیفری

سرقت حدی - تعزیری

کلاهبرداری

تحصیل مال نامشروع

الزام به تنظیم سند رسمی غیرمنقول

الزام به انجام تعهد

الزام به تنظیم سند رسمی اموال منقول